Olles osa ühisest nägemusest,
saame olla osa ühisest tulemusest!

Visioon

Rakvere Karmeli kogudus – Kogudus igaks päevaks! Päästeks inimestele ja muutuseks kultuurile!

Missioon

Rakvere Karmeli kogudus on Jumala väes ja armastuses inimeste keskel neid teenides, et üksikisiku ja kogukonna parim potentsiaal realiseeruks ning kristlikel väärtustel rajanev terviklik heaolu kasvaks kogu ühiskonnas.

Karmeli koguduse LOGO

Rakvere Karmeli koguduse logost jookseb läbi joon, mida on märgata ka meie uuel hoonel. Välisfasaadi valgustatud ristist jookseb tänavale joon, mis sümboliseerib, et me kogudusena sirutume ja loome ühendust kirikust välja tänaval mööduvate inimesteni. Meie koguduse visioon on olla päästeks inimestele ja muutuseks kultuurile, mille tõttu oleme selle elemendi sissetoonud ka meie koguduse logosse.

Põhiväärtused

Jeesuse eeskuju väärtustav

Kl 1:15-20
“Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad – kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu, koguduse pea. Tema on algus, esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks. Sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.”

Ap 10:38
“Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.”

1Kr 1:1
“Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!”

Inimest väärtustav

1Ts 2:7-8
“kuigi me kui Kristuse apostlid oleksime võinud olla tähtsad; vaid me olime malbed teie keskel, nii nagu toitja ema hellitab oma lapsi; nõnda oleksime meiegi hellusest teie vastu andnud heameelega teile mitte üksnes Jumala evangeeliumi, vaid ka oma hinge, kuna te olite saanud meile armsaks.”

1Kr 6:19-20
“Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat omaihus!”

Jh 1:14
“Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.”

Teenimist väärtustav

Lk 22:24-27
“Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Ent Jeesus ütles neile: „Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse „heategijaiks”. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim, ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib.”

 

1Pe 4:10
“Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad.”

Rm 12:11
“Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!”

Kasvu väärtustav

Mt 13:8
“Aga osa kukkus heasse mulda ning kandis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet.”

 

Kl 1:10
“et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises”

Ap 16:5
“Nõnda siis kinnitati kogudusi usus ja nende arv kasvas päevast päeva.”

Uuendusi väärtustav

Mt 13:52
“Siis ta ütles neile: „Sellepärast on iga kirjatundja, kes on õpetatud taevariigi jaoks, majaperemehe sarnane, kes oma varakambrist võtab välja uut ja vana.””

Mk 2:21-22
“Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast, ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse.”

Ilm 21:1
“Ma nägin uut taevast ja uut maad; sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam.”